solvent

This WordPress.com site is the bee's knees


Leave a comment

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดที่นี่

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮไดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้อุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ : 12 ก.ย. 2011

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการขอยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน(Hydrocarbon Solvent) ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.2552 ลงวันที่ : 22 ต.ค. 2552

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสำหรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอนที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พ.ศ .2552 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2552

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85) ลงวันที่ 13 พ.ค. 2552

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดคุณสมบัติสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2552

ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการเป็นผู้ใช้ที่เป็นตัวแทนในการซื้อสารละลายฯเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ที่ใช้สารละลายฯในอุตสาหกรรมต่างๆและผู้ใช้ที่ใช้สารละลายฯใน อุตสาหกรรมต่างๆ พ.ศ.2554 ลงวันที่ : 27 ม.ค. 2554

 

 

Advertisements


Leave a comment

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

สค02ก    สค02  บัญชีรายชื่อลูกค้า  บันทึกข้อตกลง

สค01   ใบกำกับการขนส่ง  หนังสือยินยอมให้ตรวจ หนังสือขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัด

รายละเอียด สค04 ก  งบเดือนรับจ่าย สค04  บัญชีประจำวัน สค03

ใบกำกับการขนส่งแบบ 2


Leave a comment

การคำนวนภาษี

การคำนวณภาษีสารละลายไฮโดรคาร์บอน

* ถ้านำสารละลายไฮโดรคาร์บอนไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้รับการยกเว้นภาษี
วิธีการคำนวณภาษีสรรพสามิต   แบ่งได้เป็น 2 กรณี   คือ
1.   กรณีที่ผลิตในประเทศ2.   กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ

Continue reading


Leave a comment

การส่งงบเดือน สค.04, สค04 ก ประจำเดือนตุลาคม 2555 (ตัวแทนผู้ใช้)

รายชื่อผู้รับอนุญาตเป็นตัวแทนผู้ใช้ ที่ส่งงบเดือน สค.04, สค04ก ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ดังนี้


Leave a comment

การส่งงบเดือน สค.04 สค.04 ก ประจำเดือน ตุลาคม 2555 (ผู้ใช้)

รายชื่อผู้รับอนุญาต เป็นผู้ใช้สารละลายไฮโดรคาร์บอน ที่ส่ง สค.04 ,สค04.ก ประจำเดือนตุลาคม 2555 ดังนี้